Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Aποζημιωθείτε με έξι βήματα για τις βλάβες από τις διακοπές της ΔΕΗ

Μέσω μιας συγκεκριμένης τυποποιημένης διαδικασίας και μέσα σε διάστημα 15 ημερών, θα μπορούν σύντομα οι πελάτες της ΔΕΗ να αποζημιώνονται εξωδικαστικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες για τις βλάβες που προκαλούνται στις συσκευές τους από διακοπές ρεύματος. Η σχετική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από τη ΔΕΗ και είναι αποτέλεσμα των συνεννοήσεων που έγιναν μεταξύ της ΔΕΗ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και του Συνηγόρου του Καταναλωτή (ΣτΚ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αφορά αρκετές εκατοντάδες –ίσως και χιλιάδες– καταναλωτές. Προϋπόθεση είναι οι διακοπές ρεύματος που προκάλεσαν τις βλάβες στις συσκευές να μην οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας. Οι διαδικασίες αποζημίωσης, μετά τις συνεννοήσεις που έγιναν μεταξύ ΔΕΗ, ΡΑΕ και ΣτΚ αναμένεται να ενσωματωθούν στον υπό κατάρτιση κώδικα διαχείρισης του δικτύου.

Τι ισχύει

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, η ΔΕΗ αποδεχόταν την καταβολή αποζημίωσης μόνο σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις βλαβών για τις οποίες αποδεικνυόταν η υπαιτιότητα του προσωπικού της. Αντίθετα για τις τυχαίες βλάβες που προκαλούνταν από αστοχία υλικού, η ΔΕΗ επικαλούμενη το γεγονός ότι ακολουθεί εγκεκριμένες προδιαγραφές στην επιλογή του υλικού αλλά και στις συντηρήσεις των δικτύων της δεν αποδεχόταν την καταβολή αποζημιώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007 αποζημιώθηκαν εξωδικαστικά μόλις 46 καταναλωτές με 25 χιλιάδες ευρώ ενώ το 2008 οι περιπτώσεις αυξήθηκαν σε 122 και το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων τα 65 χιλιάδες ευρώ.

Όπως δηλώνει επισήμως η  ΔΕΗ χορηγεί αποζημιώσεις όταν διαπιστώνεται ευθύνη υπαλλήλων ή συνεργαζόμενων εργολάβων, ενώ αντίθετα δε χορηγούνται αποζημιώσεις όταν υπάρχει βλάβη του δικτύου από ανωτέρα βία (πχ επεμβάσεις τρίτων, πτώση δέντρων κλπ). Επίσης δεν αποζημιώνονται βλάβες που σχετίζονται με υλικά του δικτύου της ΔΕΗ και όταν η επιχείρηση έχει κάνει τις απαραίτητες εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου. Μια ακόμη κατηγορία βλαβών που δεν αποζημιώνεται από τη ΔΕΗ αφορά σε βλάβες υλικών από υπόγεια καλώδια.

Η ίδια η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι το μεγάλο ποσοστό των διακοπών στο δίκτυο χαμηλής τάσης δεν οφείλεται ούτε σε υπαιτιότητα υπαλλήλων της επιχείρησης, ούτε και σε περιστατικά ανωτέρας βίας αλλά σε τυχαίες βλάβες υλικού και ως εκ τούτου δε γίνονται μέχρι σήμερα αποδεκτές από τις υπηρεσίες.

Τι αλλάζει

Μετά από την παρέμβαση της ΡΑΕ και του Συνηγόρου του Καταναλωτή πραγματοποιείται ένα σημαντικό πρώτο βήμα καθώς η ΔΕΗ προχωρά, οικειοθελώς, στην καταβολή αποζημιώσεων σε καταναλωτές για βλάβες που προκαλούνται από τυχαία διακοπή του ουδετέρου του εναερίου ή υπογείου δημοσίου δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης.

Πρόκειται για τις πλέον διαδεδομένες τυχαίες διακοπές, οι οποίες πλέον θα αποζημιώνονται από τη ΔΕΗ υπό τον όρο ότι ακολουθούνται τα ακόλουθα έξι βήματα:

α) Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν τη ΔΕΗ Α.Ε. για το συγκεκριμένο συμβάν, ακόμη και εντός της  ίδιας ημέρας ή μέσα σε 4 ημέρες το πολύ και να υποβάλει σχετική αίτηση

β) Η ΔΕΗ Α.Ε. στη συνέχεια διερευνά τις αιτίες βλάβης / αστοχίας του υλικού. Ιδιαίτερα ερευνά εάν για τη βλάβη ευθύνεται ο Διαχειριστής του Δικτύου, ελάττωμα του υλικού ή πρόκειται για τυχαία διακοπή του «ουδέτερου»

γ) Ο καταναλωτής θα πρέπει να θέσει επί 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση της ΔΕΗ Α.Ε. προς έλεγχο, πριν την επισκευή τους.

δ) Ο καταναλωτής πρέπει να υποβάλλει στη ΔΕΗ Α.Ε., όταν του ζητηθεί, παραστατικό ηλεκτρολογικού συνεργείου, με το οποίο:

- περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και κατά το δυνατόν συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής ΧΤ, βάσει των τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και

- τεκμηριώνεται το κόστος αποκατάστασης των βλαβών, ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.

ε) Θα πρέπει η ΔΕΗ να μη διαθέτει στοιχεία, πληροφορίες ή ευρήματα βάσει των οποίων να τεκμηριώνεται ότι σημειώθηκε διακοπή του ουδετέρου του δικτύου Διανομής ΧΤ (με συνέπεια πολύ μεγάλη ανύψωση της τάσης του δικτύου από τις ονομαστικές τιμές) από λόγους ανωτέρας βίας.

στ) Ο καταναλωτής υπογράφει δήλωση στην οποία δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε., θεωρεί ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από τη ΔΕΗ για την ανωτέρω αιτία είναι απολύτως εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί, καταβάλλεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς αυτόν σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της εν λόγω ζημίας του και ικανοποιείται πλήρως από αυτό. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βελτιώνει την ποιότητα της τάσης που προσφέρει, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

Μετά τα έξι αυτά βήματα, η ΔΕΗ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, εκτός εάν καθυστερήσει ο καταναλωτής να προσκομίσει στοιχεία που του ζητούνται .  Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η ΔΕΗ Α.Ε. θα καταβάλει το χρηματικό ποσόν που ισούται με το ύψος της ζημίας μέχρι του ανώτατου χρηματικού ορίου ίσου με 300 ευρώ για μονοφασική περιοχή και 400 ευρώ για τριφασική. Ωστόσο η ΔΕΗ δεν θα καταβάλλει, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό για ενδεχόμενες ζημίες καταναλωτή ή εργαζομένων του ή τρίτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της εγκατάστασής του, από διαφυγόντα έσοδα ή κέρδη, μείωση κύρους, απώλεια παραγωγής, κατάπτωση ρητρών προς τρίτους, και κάθε έμμεση ή παρεπόμενη βλάβη.Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου